Životné prostredie

Sme na trhu 25 rokov a zastávame silnú pozíciu na slovenskom trhu v oblasti povrchových úprav. Špecializujeme sa na galvanizáciu a pokovovaniu kovových súčiastok pre automobilový, spotrebný a elektrotechnický priemysel.

Naša spoločnosť sa rozhodla v rámci zvyšovania úrovne zabezpečenia ochrany životného prostredia a bezpečnosti pri práci vybudovať v roku 2011 environmentálny systém riadenia podľa ISO 14001. Vrcholový manažment spoločnosti definoval Environmentálnu politiku, stanovil ciele pre nasledujúce obdobie a programy na ich plnenie na zaistenie sústavného zlepšovania sa spoločnosti a zabezpečenie udržiavania zavedeného systému riadenia. V cieľoch sa  venujeme znižovaniu vplyvov na životné prostredie, kde sme si stanovili znižovať spotrebu úžitkovej vody, chemických látok aj odpadov a tým zamedzovať znečisťovaniu podzemných vôd, pôdy a horninového prostredia, zvyšovaním environmentálneho povedomia zamestnancov, zosúladením environmentálneho myslenia, podporovaním a uplatňovaním princípov prevencie, komunikovaním s verejnosťou a pozitívnym vplyvom na zmluvných partnerov. Tiež potvrdzujeme svoje odhodlanie riešiť problematiku zmeny klímy. Otázky zmeny klímy posudzujeme  v kontexte efektívnosti systému manažérstva popri všetkých ostatných otázkach a hodnotíme v  hodnotení rizík . Naša spoločnosť svojou veľkosťou galvanických vaní a rozsahom činnosti spadá pod zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (č. 39/ 2013 Z.z.). Na svoju činnosť má vydané povolenia Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Odbor Integrovanej prevencie a kontroly znečistenia, Bratislava. Vydané povolenia IPKZ pre prevádzku a ich zmeny sú uverejnené na stránke SIŽP: Integrované povolenia | sizp.sk

 

Naša spoločnosť oznamuje Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v zmysle zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a v zmysle požiadaviek Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 166/2006 údaje o množstvách všetkých znečisťujúcich látok uvedených v zozname k vykonávacej vyhláške. Tieto údaje sú zverejňované v Národnom registri znečistenia.