Životné prostredie

Sme na trhu 25 rokov a zastávame silnú pozíciu na slovenskom trhu v oblasti povrchových úprav. Špecializujeme sa na galvanizáciu a pokovovaniu kovových súčiastok pre automobilový, spotrebný a elektrotechnický priemysel.

Naša spoločnosť sa rozhodla v rámci zvyšovania úrovne zabezpečenia ochrany životného prostredia a bezpečnosti pri práci vybudovať v roku 2011 environmentálny systém riadenia podľa ISO 14001 Vrcholový manažment spoločnosti definoval Environmentálnu politiku, stanovil ciele pre nasledujúce obdobie a programy na ich plnenie na zaistenie sústavného zlepšovania sa spoločnosti a zabezpečenie udržiavania zavedeného systému riadenia. Naša spoločnosť svojou veľkosťou galvanických vaní a rozsahom činnosti spadá pod zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (č. 245/2003 Z.z.). Na svoju činnosť má vydané povolenia Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Odbor Integrovanej prevencie a kontroly znečistenia, Bratislava. Vydané povolenia IPKZ pre prevádzku a ich zmeny sú uverejnené na: http://www.sizp.sk/
Naša spoločnosť oznamuje Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v zmysle zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a v zmysle požiadaviek Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 166/2006 údaje o množstvách všetkých znečisťujúcich látok uvedených v zozname k vykonávacej vyhláške. Tieto údaje sú zverejňované v Národnom registri znečistenia.