Naša spoločnosť sa rozhodla v rámci zvyšovania úrovne zabezpečenia ochrany životného prostredia a bezpečnosti pri práci  vybudovať v roku 2011 environmentálny systém riadenia podľa ISO 14001 a systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 18001. Systém riadenia kvality podľa ISO 9001 máme zavedený v našej spoločnosti od roku 2000.

Vrcholový manažment spoločnosti definoval Environmentálnu politiku a Politiku BOZP a stanovil ciele pre nasledujúce obdobie a programy na ich plnenie na zaistenie sústavného zlepšovania sa spoločnosti a zabezpečenie   udržiavania zavedeného integrovaného systému riadenia.

Naša spoločnosť svojou veľkosťou galvanických vaní a rozsahom činnosti spadá pod zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia (č. 245/2003 Z.z.). Na svoju činnosť má vydané povolenia  Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Odbor Integrovanej prevencie a kontroly znečistenia, Bratislava. Vydané povolenia IPKZ pre prevádzku a ich zmeny sú uverejnené na:

http://www.sizp.sk/

Naša spoločnosť oznamuje Slovenskému hydrometeorologickému ústavu v zmysle zákona č. 205/2004 Z.z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a v zmysle požiadaviek Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 166/2006 údaje o množstvách všetkých znečisťujúcich látok uvedených v zozname k vykonávacej vyhláške. Tieto údaje  sú zverejňované v Národnom registri znečistenia.

Naša spoločnosť má pre styk s verejnosťou zavedenú tzv. „zelenú linku“: +421(0)37-783 3110. Manažér pre životné prostredie  je  na tejto linke k dispozícii v pracovnú dobu  pre zodpovedaní  dotazov verejnosti ohľadom ochrany a kontroly ŽP v našej spoločnosti.

 

ENVIRONMENTÁLNA POLITIKA

Sídlo spoločnosti:
TESGAL, s.r.o.
Staničná 502, 952 01 Vráble, Slovakia
telefón/fax: +421 37 783 2674
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

IČO: 34137025
DIČ: 2020411690
IČ DPH: SK 2020411690

Counter 104881

Saturday the 23rd. © Tesgal, s.r.o.